Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019


Konsultacja zakończona 2018-10-07

Podstawa prawna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)).

Tekst Wprowadzający

Informujemy, że od dnia 22 września 2017 r. do dnia 7 października 2018 r. na stronie internetowej www.bip.gminaolawa.pl (zakładka Aktualności) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oława zostanie umieszczony projekt ''Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019'' Program określa cele, zasady, przedmiot, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji, sposób realizacji i sposób oceny realizacji programu, informację o wysokości środków planowanych na realizację programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.__NEWLINE__Konsultacje będą przeprowadzone w formie składania uwag lub wyrażenia opinii na piśmie. Uwagi prosimy zgłaszać na ''formularzu konsultacji'' do Gminnego Centrum Informacji w Urzędzie Gminy Oława, pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe znajdują się w formularzu) w terminie od 22 września 2017 r. do 7 października 2018 r.__NEWLINE__Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Oława.__NEWLINE____NEWLINE__W celu uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt:__NEWLINE__Maria Bożena Polakowska - Sekretarz Gminy __NEWLINE__tel. 71381 22 12__NEWLINE__fax- 71 723 46 34__NEWLINE__e-mail: sekretarz@gminaolawa.pl

Konsultacja nie posiada załączników.

Data opublikowania 2018-09-22 Obszar tematyczny Organizacje pozarządowe
Aktywna w terminie 2018-09-22 - 2018-10-07 Dostępność Konsultacja otwarta
Data archiwizacji 2018-12-02 Typ konsultacji Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)
Sumaryczna liczba aktywności w konsultacji 0
Liczba aktywności zarejestrowanych przez ePUAP 0
Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (osoby fizyczne) 0
Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (instytucje) 0
Liczba aktywności uczestników tymczasowych 0
Liczba odsłon 126

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

Opiniowanie dokumentu:

Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Punkt konsultacji zakończony 2018-10-07


Tekst Wprowadzający Zapraszamy do opiniowania treści projektu uchwały.
Dostępny w terminie 2018-09-22 - 2018-10-07

Brak załączników do ankiety.

Paragraf 1 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 2 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 3 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 4 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 5 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 6 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 7 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 8 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 9 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 10 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 11 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 12 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 13 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 14 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 15 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Sumaryczna liczba aktywności 0
Liczba aktywności zarejestrowanych przez ePUAP 0
Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (Osoby fizyczne) 0
Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (instytucje) 0
Liczba aktywności uczestników tymczasowych 0
Liczba odsłon 16
Fragment dokumentu Osoba fizyczna Instytucja Uczestnik tymczasowy Podsumowanie
Paragraf 1 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 2 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 3 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 4 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 5 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 6 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 7 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 8 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 9 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 10 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 11 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 12 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 13 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 14 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 15 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry